„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nagylak Községi Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2021. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban
 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény
 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény
 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény
 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei
önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
(továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz
csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.)
Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
2
2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban:
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek;
és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói
képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi felsőoktatási
felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat
a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése
a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését,
rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását
az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a
bírálatban nem vesznek részt.
3
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2020. november 5.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
– aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:
Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett –
vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes
bevételt, és
– az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell
fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel,
vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a
4
gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára
fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi
járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban
vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett
tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján
adómentes bevétel,
k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon
fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott
vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő
egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű,
tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül
sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a
kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában,
továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós
megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az
önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése
céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
5
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR) foglaltak szerint.
Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati
lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi
tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_3_sz__m
elleket.pdf
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor
felsőfokú végzettséggel nem rendelkeznek, felsőoktatási intézménybe még nem nyertek
felvételt.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2020. december
4-ig:
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés
és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban
nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat
hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 8 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan
okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati
űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból
kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad,
minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti
támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti
hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális
rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen
érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi
jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő
5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült
kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul értesítenie kell a
Támogatáskezelőt.
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult
és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során
az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal
a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat
az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját
elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
6
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal
hozható meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat
visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat
területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal
hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2020. december 8-ig az
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a
pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2021. január 15-ig
értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati
döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását
követően 2021. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes
összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy az Oktatási
Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 2021. augusztus 31-ig a
Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2021/2022. tanévben melyik felsőoktatási
intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy
a 2021. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási
intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás
időtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját
automatikusan elveszti.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a
2021/2022. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a
támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott,
aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való
jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében
és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel
meg a pályázati kiírás feltételeinek, kivéve, ha az a folyósítás első féléve, az ösztöndíj
7
folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév és a 2023/2024. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2021/2022. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A
Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók
jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel
is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat,
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése
alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató,
illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási
intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói
jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2021 októbere.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október, a tavaszi félévekben
március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első
ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az
intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási
intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17.
pontját).
Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági
bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem
tarthat igényt.
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt
8
(1381 Budapest Pf. 1418)1. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell
kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni
az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak
megnevezésével);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
– személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-
ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott
levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat
beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről
és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már
kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetőségei:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
1 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján biztosítja
a pályázók, a települési és megyei önkormányzatok, valamint a felsőoktatási intézmények részére az elektronikus ügyintézés
lehetőségét, így a pályázatok lebonyolításához szükséges hivatalos dokumentumok Eper-Bursa rendszerben történő benyújtását
és feldolgozását. Az e-ügyintézés integrálása a pályázatkezelési rendszer szolgáltatásai közé bevezetés alatt áll, a modul
alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a Támogatáskezelő honlapján és Bursa Hungarica ügyfélszolgála