„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KI ÍRÁS
Nagylak Községi Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2021. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban
 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény
 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény
 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű
támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési
önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői,
koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján
kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely)
rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi
2
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának
feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a
2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy
a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben
vesz részt.
Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó jogszabályok
biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulókban
újra be kell nyújtania.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói
regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói
részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok
ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek
részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2020. november 5.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag
a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
3
A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021.
tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll,
pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói
jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik
szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az
állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
– aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.)
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték
(bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
– azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes
adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a
fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek
hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele
nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel
40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának
megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és
járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári
tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a
gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt.
4
20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és
külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és
a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról
szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján
háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő
munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy
átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes
bevétel,
k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon
fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni
értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül
az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának
célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a
kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá
közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését
veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben általa feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a
valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata
kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a
felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa
alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR) foglaltak szerint.
Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati
lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi
tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_3_sz__melleket.p
df
5
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2020. december 4-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás
során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a
pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan
dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 8
nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől
függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a
formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon,
határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és
kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden
formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív
vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben
nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre
történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet
benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az
önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a
települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban
rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől
ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2020. december 8-ig az EPERBursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2021. január 15-ig értesíti a
települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa
rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően
2021. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által
támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíjfolyósítás
módjáról.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív
hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
6
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2020/2021. tanév
második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott
félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy
nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének
módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2020/2021. tanév második (tavaszi), illetve a 2021/2022. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A
Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát
visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget
továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében
az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény
folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat
kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban
áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói
jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik
szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató
számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot,
valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2021 márciusa.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március, az őszi félévben október
hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor
indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói
juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell
fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az
intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági bejegyzéssel
kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni
a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381
Budapest, Pf. 1418)1. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az
értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
1 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján biztosítja
a pályázók, a települési és megyei önkormányzatok, valamint a felsőoktatási intézmények részére az elektronikus ügyintézés
7
– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak
megnevezésével);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
– személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától,
a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett
ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási
intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként
megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas
a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi
részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat
szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még
abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetőségei:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
lehetőségét, így a pályázatok lebonyolításához szükséges hivatalos dokumentumok Eper-Bursa rendszerben történő benyújtását
és feldolgozását. Az e-ügyintézés integrálása a pályázatkezelési rendszer szolgáltatásai közé bevezetés alatt áll, a modul
alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a Támogatáskezelő honlapján és a Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán érhető el